دستگاه ازن ژنراتور صنعتی دائم کار سری Ozonica

ازن ژنراتور صنعتی

دستگاه ازن ژنراتور صنعتی دائم سری Ozonica

 

 

 

 

 

 

  • دارای تکنولوژی پیشرفته (Corona discharge – micro gap)
  • دارای میکروپروسسور داخلی با قابلیت کنترل توسط سنسور
  • هزینه نگهداری کم و با قطعاتی با طول عمر بالا و استهلاک کم
  • دارای سیستم خنک کننده همزمان آب و هوا

 

Operating weight kg Outline dimensions WDH (mm) Cooling water flow rate L/min Raw O2 L/min Raw air Nm3/h Ozone production air g/h Ozone production O2 g/h Model
۷۵ ۳۳*۸۱*۱۰۵ ۴ ۵ ۰٫۹ ۱۴ ۳۵ OZ-35
۸۵ ۳۳*۸۱*۱۰۵ ۶ ۸ ۱٫۸ ۲۴ ۶۰ OZ-60
۱۱۵ ۳۳*۸۱*۱۰۵ ۸ ۱۲ ۲٫۳ ۴۸ ۸۰ OZ-80
۲۸۰ ۳۳*۸۱*۱۰۵ ۱۵ ۲۲ ۳٫۴ ۶۰ ۱۰۰ OZ-100
۲۸۰ ۶۰*۸۱*۱۰۹ ۱۹ ۳۰ ۵٫۹ ۹۰ ۱۵۰ OZ-150
۳۲۰ ۶۰*۸۱*۱۰۹ ۲۵ ۵۰ ۷٫۹ ۱۲۰ ۲۰۰ OZ-200
۸۰۰ ۱۴۰۰*۱۲۰۰*۱۵۰۰ ۵۵ ۷۵ ۱۴٫۸ ۳۰۰ ۵۰۰ OZ-500
۱۵۵۰ ۱۵۰۰*۱۲۰۰*۱۷۰۰ ۱۱۳ ۱۵۰ ۲۴ ۶۰۰ ۱۰۰۰ OZ-1000
۲۴۰۰ ۱۹۰۰*۱۸۰۰*۱۹۰۰ ۲۱۲ ۳۰۰ ۳۹ ۱۲۰۰ ۲۰۰۰ OZ-2000
۴۵۰۰ ۳۴۰۰*۲۲۰۰*۱۹۰۰ ۴۵۰ ۷۵۰ ۹۲ ۳۰۰۰ ۵۰۰۰ OZ-5000
۷۹۰۰ ۴۴۰۰*۲۵۰۰*۲۰۰۰ ۸۰۰ ۱۵۰۰ ۱۷۳ ۶۰۰۰ ۱۰۰۰۰ OZ-10000
۱۳۶۰۰ ۴۹۰۰*۳۳۰۰*۲۳۰۰ ۱۲۰۰ ۳۰۰۰ ۳۵۸ ۱۲۰۰۰ ۲۰۰۰۰ OZ-20000
۲۱۷۵۰ ۶۲۰۰*۴۱۰۰*۲۳۰۰ ۲۱۰۰ ۷۲۰۰ ۷۹۴ ۲۷۶۰۰ ۴۶۰۰۰ OZ-46000